การประชุมปฏิบัติการ"ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ Online และ Offline"
ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget