บทความ

การสร้างฟอร์ม Form Publisher

โพสต์13 พ.ย. 2558 03:19โดยAdmin phayao2   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2558 03:22 ]

การสร้าง
See related files from our "Exhibition ticket purchase" example :
Open related FormOpen related SpreadsheetOpen related Pdf file

ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

โพสต์8 ก.ย. 2558 21:41โดยAdmin phayao2   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2558 21:41 ]

ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

          นวัตกรรม คือ การนำเอาความคิดใหม่ ความรู้ใหม่ การกระทำสิ่งใหม่ เพื่อปรัปปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการจัดการศึกษา นำมาใช้ในการจัดการ เรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่วนเทคโนโลยี คือผลสืบเนื่องจากจากนำเอาความคิดใหม่ ความรู้ใหม่ วิธีการและเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ประยุกต์เข้ากับความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์นำมาใช้นำมาปฏิบัติในการจัดการศึกษาอย่างมีระบบการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ จะช่วยให้การจัดการศึกษามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาอย่างเหมาะสมขึ้นมีประสิทธิภาพดีขึ้น ได้ผลผลิตสูงขึ้น ดังตัวอย่าง

         “นวตกรรม” (Innovation) ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้เทคนิคและวิธีการใหม่ ใช้วิธีการสอนแบบใหม่ เปลี่ยนไปจากการใช้วิธีบรรยาย ซักถามธรรมดา การผลิตวัสดุ อุปกรณ์ใหม่ ๆ ขึ้นมาใช้ในการเรียนการสอน (Instructional Materials) การจัดทำ จัดหาพวกวัสดุ อุปกรณ์ที่ทำขึ้นเองได้ ซึ่งเป็นพวก Software เช่น การทำแผนภาพ แผนภูมิ หาวัสดุในท้องถิ่นเป็นอุปกรณ์ในการสอน การจัดทำ “บทเรียนสำเร็จรูป” “บทเรียนโปรแกรม” เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการสอนซ่อมเสริม การจัดให้นักเรียนเก่งช่วยนักเรียนอ่อน ให้นักเรียนเป็นผู้ช่วยครู (Teacher assistant) เป็นต้น

        “เทคโนโลยี”(Technology)ในการจัดการเรียนการสอนเช่นโรงเรียนที่มีคอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอน นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนของการเรียนรู้ที่ซอฟแวร์ในคอมพิวเตอร์สั่งการตามลำดับขั้นการใช้วิธีโอเทปการใช้วิทยุใช้โทรทัศน์ช่วยสอนรับบทเรียนทางไกลของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เช่น การรับบทเรียนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการอาศัยการใช้เครื่องช่วยสอน เป็นต้น.

นวัตกรรมและเทคโนโลยี คือ INNOTECH


         การใช้นวัตกรรม(Innovation)และเทคโนโลยี(Technology)ในการจัดการศึกษาคือใช้ในการเรียนการสอนถ้าใช้ทั้ง2อย่างร่วมกันด้วยการนำเอาเทคนิคและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆทางวิทยาศาสตร์มาใช้เรียก“INNOTECH”ซึ่งมาจากคำเต็มว่า“InnovationTechnology”เป็นการนำเอาคำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ขณะนี้ยังไม่มีศัพท์เฉพาะในปัจจุบันถือว่าเป็นความจำเป็นที่โรงเรียนจะต้องนำเอาหลักวิชาใหม่ๆประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นใช้และใช้เทคนิคใหม่ๆที่เป็นInnovation มาใช้ร่วมกันไปกับสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปเป็นเครื่องช่วยสอนซึ่งเป็นTechnologyนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนไปว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องนำ INNOTECH เข้ามาใช้ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา.

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาและใช้ในการเรียนการสอน ต้องคำนึงถึงความสำคัญ 3 ประการ คือ .-

1. ประสิทธิภาพ(Efficiency)ในการเรียนการสอนต้องให้ผู้เรียนผู้สอนได้เรียนและได้สอนเต็มความสามารถเต็มหลักสูตรเต็มเวลาด้วยความพึงพอใจ เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เต็มความสามารถ (Full Energy) และเกิดความพอใจ (Satisfaction) เป็นที่ได้ใช้สื่อนั้น
2.ประสิทธิผล(Productivity)ในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่กำหนดจุดประสงค์ไว้ซึ่งนักเรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์ได้ดีกว่า สูงกว่าไม่ใช้สื่อนั้น และ
3. ประหยัด (Economy) ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ต้องคำนึงถึงสภาพความเหมาะสมตามฐานะแล้ว จะต้องประหยัด นั่นคือ ประหยัดทั้งเงินประหยัดเวลา และประหยัดแรงงาน
   ธอร์นไดค์ นักการศึกษาและจิตวิทยาชาวเยอรมัน ผู้ให้กำเนินทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ ได้เสนอหลักการ ภารกิจของการสอนของครูไว้ 2 ประการ และเสนอหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาไว้ 5 ประการ  ภารกิจการสอนของครู ควรจะดำเนินไปตามแนวของกฎ 2 ประการ คือ
1. ควรจัดเรื่องหรือสิ่งที่จะสอนต่าง ๆ ที่ควรจะไปด้วยกัน ให้ได้ดำเนินไปด้วยกัน
2. ควรให้รางวัลการสัมพันธ์เชื่อมโยงที่เหมาะสม และไม่ควรให้ความสะดวกใด ๆ ถ้าไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่เหมาะสมขึ้นมาได้
นอกจากนั้น ธอร์นไดค์ ยังได้กำหนดหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสอนของเขาไว้ 5 ประการคือ
1. การกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง (Self – Activity)
2. การทำให้เกิดความสนใจด้วยการจูงใจ (Interest Motivation)
3. การเตรียมสภาพที่เหมาะสมทางจิตภาพ (Preparation and Mentalset)
4. คำนึงถึงเรื่องเอกัตบุคคล (Individualization)
5. คำนึงถึงเรื่องการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization)

 บรุนเนอร์นักจิตวิทยาชาวอเมริกันผู้มีความสนใจในพัฒนาการของมนุษย์เกี่ยวกับความสามารถในการใช้วัฒนธรรมของตนเองเป็นเครื่องมือในการ
ขยายความสามารถเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่มีความหยุดยั้งท่านผู้นี้เป็นผู้เสนอวิธีการเรียนรู้ด้วยการค้นพบด้วยตนเอง(DiscoveryLearning)เทคนิคสำคัญในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนของบรุนเนอร์ ที่ถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสอน พอสรุปได้ 4 ประการ คือ
1.ในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนนักการศึกษาและครูผู้สอนทั้งหลายจะต้องยอมรับว่าการจูงใจผู้เรียนหรือการสร้างความพอใจแก่ผู้เรียนให้เกิดความรู้สึกอยากเรียนในสถานการณ์นั้น ๆ เป็นสิ่งสำคัญ
2. จะต้องมีการจัดโครงสร้างของเนื้อหาวิชาให้เป็นลำดับขั้นตอน มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันในอันที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดมโนคติได้ดีที่สุด
3.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรให้สอดคล้องกับหลักพัฒนาการทางสติปัญหาเช่นควรจะได้รับการสอนในสิ่งที่เป็นรูปธรรมแล้วจึงค่อยขยายมโนคตินั้นให้เกี่ยวกับนามธรรมมากขึ้น
4. การเสริมแรงในระหว่างการสอนเป็นสิ่งจำเป็น เพราะว่าการเสริมแรงนั้นจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการเรียนรู้ของนักเรียนผู้เรียนมาก

 การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้มาใช้ในเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสอน

            การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันได้นำทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการแนวคิดทางเทคโนโลยีการศึกษาในทัศนะต่างๆมาใช้ร่วมกันอย่างผสมผสานเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพของการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาการใช้วัสดุอุปกรณ์เข้าช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้มีบทบาทอย่างมากในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสอน ให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์ทำให้เกิดสภาพการณ์ที่มั่นใจได้ว่าจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์ของบทเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 4 ประการ คือ

1. ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างแข็งขัน ด้วยความพึงพอใจและเต็มใจที่จะเรียนรู้
2. ให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับอย่างฉับพลัน ช่วยกระตุ้นผู้เรียนต้องการจะเรียนรู้ต่อไป
3. ให้ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงด้วยการให้ประสบการณ์แห่งความสำเร็จเรียนรู้ด้วยความพอใจ
4. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นขั้นตอนทีละน้อย ไม่เกิดความดับข้องใจ เรียนด้วยความสนใจ พอใจ และไม่เบื่อหน่าย

    จากหลักการและแนวคิดข้างต้นจะเห็นว่าการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันการจัดทำแผนภาพแผนภูมิหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนซึ่งไม่เคยใช้มาก่อนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาการจัดให้มีการสร้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนการจัดให้ครูทำบันทึกการสอนตามลำดับขั้นตอนการสอนของกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งครูไม่เคยทำการบันทึกมาก่อนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสร้างบทเรียนสำเร็จรูปใช้ในการเรียนการสอนอย่างนี้เป็นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาขอเสนอแนวดำเนินการการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูป และบทเรียนโปรแกรม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน.

 
คอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในวงการศึกษา หรืออาจเรียกว่า คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Computer-Based Education, Instructional Computer : IC, Computer-Based Instruction : CBI) มีความหมายเหมือนกันคือ การนำคอมพิวเตอร์ มาใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา ไม่ว่าจะ เป็นการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน การจัดทำบัตรนักศึกษา การจัดทำผลการเรียนการสอนรวมไป จนถึงการออกใบรับรองการจบหลักสูตร

>>>>Robert Taylor นักเทคโนโลยีการศึกษา ได้แบ่งการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ไว้ในหนังสือ the Computer in the School : Tutor, Tutee โดยได้แบ่งการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในโรงเรียนออกเป็น 3 ลักษณะคือ การใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะของติวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะของอุปกรณ์ การเรียนการสอนและการใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะของผู้เรียน (ดิเรก ธีระภูธร .2545)

>>>>แต่กระบวนการในการจัดการศึกษาในภาพรวม ไม่ได้หมายถึงสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานทางการศึกษาและองค์กรอื่นที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาด้วย ฉะนั้นบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการศึกษา จึงแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

>>>>1. คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร (computer Applications into Administration)
>>>> การบริหารการศึกษานับเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทาง นโยบาย อันนำไปสู่แนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น สิ่งสำคัญในการที่จะช่วยให้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็คือความพร้อมของข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการตัดสินใจและกำหนดนโยบายการศึกษา คอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทในการบริหารการศึกษามากขึ้น ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานตั้งอยู่บนฐานข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สรุปได้ดังนี้
>>>> 1.1 การบริหารงานทั่วไป เป็นการนำคอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารงานบุคคล งานธุรการ การเงินและบัญชีการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดทำระบบฐานข้อมูล (Management Information System :MIS) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
>>>> 1.2 งานบริหารการเรียนการสอน เป็นการนำคอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารของครูผู้สอนนอกเหนือจากงานด้านการสอนปกติ เช่น งานทะเบียน งานด้านเอกสาร การจัดตารางสอน ตารางสอบ การตรวจและการเก็บรวบรวมคะแนน การสร้าง-วิเคราะห์ข้อสอบ การวัดและประเมินผลการเรียน เป็นต้น

>>>>2. คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน (Computer -Managed Instruction)
>>>> การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนไม่ต้องเสียเวลากับการงานบริหาร ครูผู้สอนจะได้มีเวลาไปปรับปรุงบทเรียนให้ทันสมัยและมีเวลาให้กับนักเรียนมากขึ้น เช่น การจัดเลือกข้อสอบ การตรวจและให้คะแนนและวิเคราะห์ข้อสอบ การเก็บประวัตินักเรียนเฉพาะวิชาที่สอนเพื่อดูพัฒนาการด้านการเรียนและการให้คำปรึกษา และช่วยในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนของวิชาที่สอน รวมถึงการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนจะทำให้ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้เรียน

>>>>3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer -Assisted Instruction : CAI)
>>>> คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ในการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ มีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรง และเป็นการเรียน แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) คือสามารถ โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้ เช่นเดียวกับการสอนระหว่างครูกับนักเรียนที่อยู่ในห้องตามปกติ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีหลายประเภทตามวัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้เรียน กล่าวคือ ประเภทติวเตอร์ ประเภทแบบฝึกหัด ประเภทการจำลอง ประเภทเกม ประเภทแบบทดสอบซึ่งในแต่ละประเภทก็มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้แก่ผู้เรียนแต่วิธีการที่แตกต่างกันไป ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือช่วยลดความแตกต่างระหว่างผู้เรียน เช่นผู้ที่มีผลการเรียนต่ำ ก็สามารถชดเชยโดยการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ และสำหรับผู้มีผลการเรียนสูงก็สามารถเรียนเสริมบทเรียนหรือเรียนล่วงหน้าก่อนที่ผู้สอนจะทำการสอนก็ได้

>>>> สรุป

>>>> แนวโน้มในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษาในปัจจุบันและอนาคตจะเป็นรูปแบบของการเรียนการสอน โดยนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาผสมผสานกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีลักษณะเฉพาะ คือ มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลผ่านระบบ World Wide Web ในการใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction : WBI) หรือ E-learning ซึ่งวงการศึกษาคงจะหลีกเลี่ยงได้ยากยิ่ง

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/29855

Cyber attack สงครามในรูปแบบใหม่?

โพสต์8 ก.ย. 2558 21:38โดยAdmin phayao2   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2558 21:38 ]

Cyber attack สงครามในรูปแบบใหม่?

ถ้าพูดถึงคำว่า “สงคราม” ผมเชื่อว่าเพื่อนๆ ทุกคนต่างหวาดกลัวและไม่มีใครคิดอยากจะให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับ แต่ดูเหมือนว่าสงครามในแบบที่เรารู้จักที่ต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ ทหาร ยานยนต์ทางภาคพื้นดิน น้ำ และอากาศ เพื่อห้ำหั่นกันนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ล้าหลังไปเสียแล้ว 

ทุกวันนี้ สงครามได้ถูกเปลี่ยนรูปแบบไปเสียใหม่ อยู่ในโลกไซเบอร์ที่คอมพิวเตอร์ทั้งหลายเชื่อมโยงเข้าหากัน ประเทศมหาอำนาจหลายประเทศเริ่มหันมาต่อสู้กันผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เหตุผลที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ โลกทุกวันนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแทบทั้งหมด ข้อมูลเกือบทุกอย่างถูกบันทึกไว้แบบดิจิตอลบนระบบคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกหน่วยงานจะต้องมี แม้แต่หน่วยงานทางด้านทหารและความมั่นคงก็ตาม และที่สำคัญสงครามไซเบอร์นี้มีความร้ายแรงไม่แพ้สงครามในรูปแบบเก่าเสียด้วย

ตัวอย่างการโจมตีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่โด่งดังในปี 2553 เกิดจากหนอนคอมพิวเตอร์ (computer worm) ชื่อว่า “Stuxnet” โดยที่เจ้าหนอนคอมพิวเตอร์ Stuxnet นี้ ได้ถูกปล่อยเข้าไปทำลายระบบเครื่องหมุนเหวี่ยงนิวเคลียร์ในโรงงานนิวเคลียร์ประเทศอิหร่านจนเสียหายไปเป็นจำนวนเกือบร้อยละยี่สิบของทั้งหมด การทำงานของ Stuxnet เริ่มจากการแฝงตัวอยู่ใน USB drive ที่เมื่อนำไปเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Microsoft Windows และมีโปรแกรม Siemens Step 7 ที่ใช้ในระบบเครื่องหมุนเหวี่ยงนิวเคลียร์ จากนั้นเจ้า Stuxnet ก็จะควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์และปรับค่าให้เครื่องหมุนเหวี่ยงฯ ทำงานเร็วเกินค่าปกติและเสื่อมสภาพไปในที่สุด ส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาล ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าอาจจะเกิดจากการกระทำของฝ่ายตรงกันข้ามเพื่อยับยั้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน

อีกประเทศหนึ่งที่น่าจะมีการพัฒนาฝีมือด้าน Cyber attack ไว้เป็นอย่างดี คือ ประเทศเกาหลีเหนือ โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่คู่ปรับซึ่งก็คือประเทศเกาหลีใต้ที่มีปัญหากันมาเป็นเวลาเนิ่นนานนั่นเอง โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา ระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์และระบบคอมพิวเตอร์ในธนาคารของประเทศเกาหลีใต้หยุดการทำงานกะทันหัน ทำให้เกิดความโกลาหลขึ้นอย่างมาก ต่อมาในเดือนมีนาคม ปี 2558 นี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ก็ได้ประกาศประนามประเทศเกาหลีเหนือที่ได้ทำการเจาะระบบของโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) โดยได้ขโมยข้อมูลบางส่วนไป ซึ่งแฮกเกอร์ได้เรียกร้องเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้หยุดการโจมตี ซึ่งทางรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ได้ตรวจสอบร่องรอยของการโจมตีและพบว่าแฮกเกอร์มีฐานที่มั่นอยู่ที่บริเวณชายแดนระหว่างประเทศจีนกับเกาหลีเหนือ นอกจากนี้การโจมตีฐานข้อมูลของบริษัท Sony Pictures ในปีที่ผ่านมาก็มีความเชื่อว่าเป็นฝีมือของประเทศเกาหลีเหนือเช่นกัน

และที่เป็นข่าวฮือฮาขึ้นมาอีกครั้งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ เกิดขึ้นจากการที่ศาสตราจารย์คิม (Kim Heung-Kwang) ผู้เคยเป็นอาจารย์สอนวิชาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ Hamheung Computer Technology University ในประเทศเกาหลีเหนือเป็นเวลากว่ายี่สิบปี ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวบีบีซีว่า ศักยภาพของทีมแฮกเกอร์ที่เกาหลีเหนือมี ภายใต้ชื่อว่า Bureau 121 นั้นสูงมาก สามารถที่จะทำลายสถานที่สำคัญรวมถึงคร่าชีวิตผู้คนได้ไม่ต่างจากอาวุธสงครามเลยทีเดียว

ศาสตราจารย์คิมได้เล่าว่าเขาเป็นผู้สอนหลักการพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาเท่านั้น ไม่ได้สอนพวกเขาให้แฮกระบบคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด ซึ่งบางส่วนขอนักศึกษาที่เขาได้สอนได้ผันตัวไปเป็นแฮกเกอร์ในหน่วย Bureau 121 ที่พวกเขาเหล่านี้เชื่อว่าตนเองเป็น “นักรบไซเบอร์” ที่พร้อมจะทำสงครามตามคำสั่งของผู้นำเกาหลีเหนือ

ศ.คิม ยังเปิดเผยอีกว่าหน่วย Bureau 121 นั้นอาจจะมีขนาดใหญ่ถึง 6,000 คน อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณถึง 10-20% ของงบประมาณทางการทหารเลยทีเดียว อย่างไรก็ดีเป็นที่เชื่อกันว่าหน่วยงานที่กล่าวมานี้เกิดขึ้นมาหลายสิบปีที่แล้วและดำเนินการอยู่นอกประเทศเกาหลีเหนือ ซึ่งยังไม่สามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแน่ชัด ศ.คิม ได้เรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งแผนการนี้เสียก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น

จากเหตุการณ์ที่ผมได้เล่าให้เพื่อนๆ ฟังมาทั้งหมดนี้ เราก็คงพอจะเห็นภาพได้ว่าการต่อสู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงด้านกายภาพด้วยอาวุธและคนอีกต่อไป แต่เริ่มที่จะเปลี่ยนไปเป็นการรบบนโลกไซเบอร์ที่นอกจากจะยากต่อการป้องกันแล้ว ยังส่งผลร้ายแรงได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสงครามในรูปแบบเดิมเลยทีเดียว

Cloud Computing: เทคโนโลยีที่ก้าวหนีไม่พ้น

โพสต์8 ก.ย. 2558 21:35โดยAdmin phayao2   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2558 21:37 ]

ผู้อ่านหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่าคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เวลาที่คุยกับเพื่อนๆ หรืออ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ หรือฟังข่าวจากโทรทัศน์ ซึ่งดูเหมือนกับว่าคลาวด์คอมพิวติ้ง เป็นสิ่งที่ตามติดตัวเราไปทุกเวลาทุกสถานที่ แต่หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าคลาวด์คอมพิวติ้งคืออะไรกันแน่ บังเอิญผมได้พบบทความง่ายๆ ที่อ่านแล้วอธิบายได้เข้าใจ จึงขออนุญาตนำมาแปะไว้ เผื่อผู้อ่านสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ (ขอขอบคุณเว็บไซต์ www.it24hrs.com สำหรับเนื้อหาหลักๆ ครับ)

Cloud Computing คืออะไร?

หากมีคำถามว่า คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) คืออะไร? หลายคนอาจจะนึกถึงแค่บริการพื้นที่ฝากไฟล์บนอินเทอร์เน็ต เช่น iCloud ของ Apple ที่สาารถเรียกดข้อมูลบน iPhone และ iPad หรือ Google Drive บน Android หรือ OneDrive บนมือถือ Windows Phone ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือบริการ Cloud Storage อันเป็นประเภทหนึ่งของบริการ Cloud เท่านั้น แต่อันที่จริงแล้ว บริการ Cloud Computing มีความหมายกว้างกว่านั้นมากครับ

Cloud Computing คือบริการที่ครอบคลุมถึงการใช้ระบบประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆ จากผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลรักษาระบบ ดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security) ประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง ซึ่งก็มีทั้งแบบบริการฟรีและแบบเก็บเงิน

รู้จักคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) แบบเข้าใจง่าย

หากแปลความหมายของคำว่า Cloud Computing ดูจะเข้าใจยาก หรือถ้าแปลเป็นไทย “การประมวลผลบนกลุ่มเมฆ” ก็ยิ่งดูจะงงเข้าไปใหญ่ แต่น่าจะง่ายกว่าถ้าบอกว่า Cloud Computing คือการที่เราใช้ซอฟต์แวร์ ระบบ และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเลือกกำลังการประมวลผล เลือกจำนวนทรัพยากร ได้ตามความต้องการในการใช้งาน และให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้ ดังแผนภาพด้านล่างนี้นั่นเอง

จากภาพด้านบนนี้ จะเห็นว่าด้านในของกรอบที่เป็นก้อนเมฆก็คือทรัพยากรของผู้ให้บริการที่มีทั้ง Hardware และ Software (ซึ่งก็ทำงานบน Hardware ของผู้ให้บริการเช่นกัน) ผู้ใช้บริการเพียงแค่ต่อเชื่อมเข้าไปใช้ผ่าน Network ด้วยเว็บบราวเซอร์ หรือ Client แอพพลิเคชั่น บนอุปกรณ์ต่างๆของตน เช่น โทรศัพท์มือถือ, Tablet, Notebook, หรือ Chromebook เป็นต้น

จริงๆ หากจะเปรียบเทียบไปแล้ว คลาวด์คอมพิวติ้ง มีมาตั้งแต่สมัยรามเกียรติแล้วนะครับ เพราะทศกัณฑ์ได้ฝากหัวใจไว้กับฤาษีโคบุตร ทำให้พระรามและหนุมาน ทำอะไรทศกัณฑ์ไม่ได้ จนกระทั่งหนุมานพบความจริง จึงไปทำลายระบบคลาวด์คอมพิวติ้งของทศกัณฑ์ที่ฝากกับฤาษีโคบุตรได้อย่างง่ายดาย (อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นเล่นๆ นะครับ)

ทำไมบริการ คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) จึงได้รับความนิยม?

Cloud Computing คือบริการที่เราใช้หรือเช่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ ของผู้ให้บริการ เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน โดยที่เราไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อ Hardware และ Software เองทั้งระบบ ไม่ต้องวางระบบเครือข่ายเอง ลดความรับผิดชอบในการดูแลระบบลง (เพราะผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลให้เอง) แถมตอนอัพเกรดระบบยังทำได้ง่ายกว่า ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบ ข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถจัดการและบริหารทรัพยากรของระบบ ผ่านเครือข่าย และมีการแบ่งใช้ทรัพยากรร่วมกัน (shared services) ได้ด้วย และการจ่ายเงินเพื่อเช่าระบบ ก็สามารถจ่ายตามความต้องการของเรา ใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้นได้ หากวันใดความต้องการมีมากขึ้นก็สามารถซื้อเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบ Cloud Computing ได้ โดยที่ไม่ต้องอัพเกรดระบบ และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้วุ่นวาย ดังนั้น ธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง รวมไปถึงสถาบันการศึกษา จึงหันมาใช้บริการ Cloud Computing ที่ทั้งช่วยลดต้นทุนและลดความยุ่งยากทั้งหลายกันมาก คล้ายกับเป็นการ Outsource งานนี้ออกไปเพื่อจะได้โฟกัสกับงานหลักของตนเองจริงๆ

ประเภทของบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Service Models)

บริการ Cloud Computing มีหลากหลายรูปแบบ แต่ในที่นี้ เราขอพูดถึงรูปแบบหลักๆ 3 แบบได้แก่

Software as a Service (SaaS)

เป็นการที่ใช้หรือเช่าใช้บริการซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่น ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยประมวลผลบนระบบของผู้ให้บริการ ทำให้ไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์เอง ไม่ต้องพะวงเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ เพราะซอฟต์แวร์จะถูกเรียกใช้งานผ่าน Cloudจากที่ไหนก็ได้

ซึ่งบริการ Software as a Service ที่ใกล้ตัวเรามากทื่สุดก็คือ GMail นั่นเอง นอกจากนั้นก็เช่น Google Docs หรือ Google Appsหรือ Google Drive ที่เป็นรูปแบบของการใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านเว็บบราวเซอร์ สามารถใช้งานเอกสาร คำนวณ และสร้าง Presentation โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องเลย แถมใช้งานบนเครื่องไหนก็ได้ ที่ไหนก็ได้ แชร์งานร่วมกันกับผู้อื่นก็สะดวก ซึ่งการประมวลผลจะทำบน Server ของ Google ทำให้เราไม่ต้องการเครื่องที่มีกำลังประมวลผลสูงหรือพื้นที่เก็บข้อมูลมากๆในการทำงาน Chromebook ราคาประหยัดซักเครื่องก็ทำงานได้แล้ว มหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศหลายแห่งในปัจจุบัน ก็ยกเลิกการตั้ง Mail Server สำหรับใช้งาน e-mail ของบุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยลัยกันเองแล้ว แต่หันมาใช้บริการอย่าง Google Apps หรือ Gmail for Work แทน เป็นการลดต้นทุน, ภาระในการดูแล, และความยุ่งยากไปได้มาก

Platform as a Service (PaaS)

สำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นนั้น หากเราต้องการพัฒนาเวบแอพพลิเคชั่นที่ค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งรันบนเซิร์ฟเวอร์ หรือ Mobile application ที่มีการประมวลผลทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ เราก็ต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์ เชื่อมต่อระบบเครือข่าย และสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อทดสอบและรันซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น เช่น ติดตั้งระบบฐานข้อมูล, Web server, Runtime, Software Library, Frameworks ต่างๆ เป็นต้น จากนั้นก็อาจยังต้องเขียนโค้ดอีกจำนวนมาก

แต่ถ้าเราใช้บริการ PaaS ผู้ให้บริการจะเตรียมพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ไว้ให้เราต่อยอดได้เลย พื้นฐานทั้ง Hardware, Software, และชุดคำสั่ง ที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้ให้เราต่อยอดนี้เรียกว่า Platform ซึ่งก็จะทำให้ลดต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการพัฒนาซอฟท์แวร์อย่างมาก ตัวอย่าง เช่น Google App Engine, Microsoft Azure ที่หลายๆบริษัทนำมาใช้เพื่อลดต้นทุนและเป็นตัวช่วยในการทำงาน

Application ดังๆหลายตัวเช่น Snapchat ก็เลือกเช่าใช้บริการ PaaS อย่าง Google App Engine ทำให้สามารถพัฒนาแอพที่ให้บริการคนจำนวนมหาศาลได้ โดยใช้เวลาพัฒนาไม่นานด้วยทีมงานเพียงไม่กี่คน

Infrastructure as a Service (IaaS)

เป็นบริการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์อย่าง หน่วยประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย ในรูปแบบระบบเสมือน (Virtualization) ข้อดีคือองค์กรไม่ต้องลงทุนสิ่งเหล่านี้เอง, ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบไอทีขององค์กรในทุกรูปแบบ, สามารถขยายได้ง่าย ขยายได้ทีละนิดตามความเติบโตขององค์กรก็ได้ และที่สำคัญ ลดความยุ่งยากในการดูแล เพราะหน้าที่ในการดูแล จะอยู่ที่ผู้ให้บริการ

ตัวอย่างเช่น บริการ Cloud storage อย่าง DropBox หรือ Google Drive ซึ่งให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลนั่นเอง แต่นอกจากนี้ก็ยังมีบริการให้เช่ากำลังประมวลผล, บริการให้เช่า เซิร์ฟเวอร์เสมือน เพื่อใช้ลงและรันแอพพลิเคชั่นใดๆตามที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็น Web Application หรือ Software เฉพาะด้านขององค์กร เป็นต้น

ตัวอย่างบริการอื่นๆในกลุ่มนี้ก็เช่น Google Compute Engine, Amazon Web Services, Microsoft Azure

ความสำเร็จขององค์กรที่ใช้งาน Cloud Computing

Thai Smile บริษัทสายการบินน้องใหม่ที่นำเอาคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เข้ามาช่วยในการลดต้นทุน และช่วยย่นระยะเวลาในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ โดยทางไทยสไมล์ มองว่า บริษัทน้องใหม่ แยกตัวออกมาจากการบินไทย กว่าจะตั้งตัวได้ กว่าจะมีระบบที่สมบูรณ์ ก็ต้องใช้เวลาหลายเดือน แต่ความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ ต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็ว ดังนั้น คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) จึงเป็นทางเลือกในการช่วยประหยัดเวลา ลดความยุ่งยากและเสียเวลากับการลงทุนอุปกรณ์เอง และสำหรับไทยสไมล์แล้ว Cloud Computing คือคำตอบที่ทำให้สามารถขยับตัวเพื่อแข่งขันในตลาดได้อย่างทันท่วงที

นอกจาก Thai Smile แล้ว ยังมีบริษัท และองค์กรอีกมากมาย ที่เริ่มขยับมาพึ่งพา Cloud Computing มากขึ้น เนื่องจาก สามารถตอบโจทย์หลักๆ ในเรื่องของการลงทุนระบบไอที การทำงานจากสถานที่ต่างๆ อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยข้อมูลหรือไฟล์เดียวกัน การแก้ปัญหาเรื่อง Storage ที่มักจะไม่เพียงพอ และการบำรุงรักษาระบบที่มีต้นทุนลดลง

จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า องค์กร บริษัท ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ล้วนแต่หาช่องทางในการลดต้นทุน ลดเวลา ลดความยุ่งยากในบริหารจัดการด้านไอที ซึ่งสำคัญมาก และเกี่ยวข้องกับความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ เพราะการซื้ออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การอัพเดตซอฟต์แวร์ และการอัพเกรดระบบ ต่างมาพร้อมกับต้นทุนและต้องการการบำรุงรักษาในระยะยาว ในขณะที่องค์กรเอง ก็ต้องการความยืดหยุ่น และไม่ยุ่งยากในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่าย รองรับการขยายตัวของธุรกิจ และปรับตัวเข้ากับอนาคตได้เร็วกว่าคู่แข่ง

ในยุคที่มีอินเทอร์แพร่หลายและมีเครือข่าย 3G / 4G / Wi-Fi ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ การวางใจให้ Cloud ทำหน้าที่คำนวณ ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล ก็ทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ผ่าน Cloud ก็ไม่ต้องจำเป็นต้องลงทุนสูงอีกต่อไป

ขอขอบคุณ Cloud Computing คืออะไร ? Cloud Computing ดีอย่างไร?

---------------------------------------------------------

ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการทำงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรขนาดใหญ่ (เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย โครงการ GFMIS ฯลฯ) การออกแบบและวิเคราะห์โครงการด้านการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่ปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ (เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ที่ปรึกษาด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฯลฯ) อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับผิดชอบงานด้านธุรกิจสาขา ธุรกิจรายย่อย ตะกาฟุล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) นอกจากประสบการณ์ด้านธุรกิจแล้ว ดร. วรัญญู ยังเป็นอาจารย์พิเศษ ของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเคยได้รับเชิญไปบรรยายในต่างประเทศในหัวข้อ Islamic Finance และ Sukuk หรือตราสารพันธบัตรอิสาม อีกด้วย

ดร. วรัญญู จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขา Energy Utilization and Environment จาก University of Liverpool ประเทศอังกฤษ และปริญญาเอก สาขา Computational Mechanics จาก Imperial College London ประเทศอังกฤษ

Zoomit โปรแกรมสำหรับช่วยในการนำเสนอ

โพสต์26 ส.ค. 2558 16:54โดยAdmin phayao2   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2558 16:56 ]

ZoomIt v4.5

By Mark Russinovich

Published: June 20, 2013

 Download ZoomIt
(296 KB)

Rate:  
 

Introduction

ZoomIt is a screen zoom and annotation tool for technical presentations that include application demonstrations. ZoomIt runs unobtrusively in the tray and activates with customizable hotkeys to zoom in on an area of the screen, move around while zoomed, and draw on the zoomed image. I wrote ZoomIt to fit my specific needs and use it in all my presentations.

ZoomIt works on all versions of Windows and you can use pen input for ZoomIt drawing on tablet PCs.

Using ZoomIt

The first time you run ZoomIt it presents a configuration dialog that describes ZoomIt's behavior, let's you specify alternate hotkeys for zooming and for entering drawing mode without zooming, and customize the drawing pen color and size. I use the draw-without-zoom option to annotate the screen at its native resolution, for example. ZoomIt also includes a break timer feature that remains active even when you tab away from the timer window and allows you to return to the timer window by clicking on the ZoomIt tray icon.

ZoomIt

Download

Download ZoomIt
(296 KB)

 

Run ZoomIt now from Live.Sysinternals.com

Download


Download

Download ZoomIt
(296 KB)

Run ZoomIt now from Live.Sysinternals.com

Runs on:

  • Client: Windows XP and higher.
  • Server: Windows Server 2003 and higher.

1-5 of 5

Comments