ที่ ศธ 04096/ว712 ลง 11 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งหลักสูตรวันเวลาและจัดเตรียมสถานที่ในการอบรม

โพสต์15 ก.พ. 2559 19:31โดยAdmin phayao2
         
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ที่จะเข้ารับการอบรม และรายละเอียดสื่ออินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ของแต่ละโรงเรียน พร้อมทั้งได้พิจารณาวางแผนกำหนดวันเวลาและหลักสูตรในการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ในการอบรมโดยแจ้งให้กับบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมการอบรม ตามกำหนดการและหลักสูตร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากโรงเรียนแกนนำมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องการความช่วยเหลือในการจัดการอบรม สามารถประสานงานได้ที่ จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ โทรศัพท์ 095-451-6296 เพื่อความสะดวกในการดำเนินการอบรมต่อไป
Comments