• ทำเนียบผู้เข้ารับการอบรม DLIT ภายใต้โดเมน @phayao2.go.th