e-Form‎ > ‎

รับสมัครโรงเรียนแกนนำ


ประกาศรับสมัครโรงเรียนแกนนำ DLIT
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อเป็นโรงเรียนแกนนำ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จะดำเนินการจัดอบรมให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยสมัครได้จากที่นี้ และจะประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในโอกาสต่อไป