+ อบรมขยายผล DLIT สำหรับศึกษานิเทศก์

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และบัญชีที่ใช้ในการอบรม
1 thananya poana                 [email protected]
2 กัลยารัตน์ กันทะบุตร         [email protected]
3 จุฑามาศ มังคลาด                 [email protected]
4 ช่อเพชร วงศ์ชัย                 [email protected]
5 นงคราญ ชัยวงค์                 [email protected]
6 ประสงค์ โฟธิ์แก้ว                 [email protected]
7 นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ         [email protected]
8 ปิ่นนรา บัวอิ่น                 [email protected]
9 ลลนา บุญชื่น                 [email protected]
10 วารีรัตน์ สติราษฎร์                 [email protected]
11 สกาวรัตน์ ไกรมาก                 [email protected]
12 สุจินต์ สุคันธนปัญญา         [email protected]
13 สุทธิรดา เจริญพิทยา         [email protected]
14 สุรวัฒน์ เมืองมูล                 [email protected]
15 อวยชัย รัตนแพทย์         [email protected]
16 ธนนท์ มณีชัย                 [email protected]
17 เพย ฤดีใจ                         [email protected]
18 ปิยนาถ ชาวน่าน                 [email protected]


thananya poana
กัลยารัตน์ กันทะบุตร
จุฑามาศ มังคลาด
ช่อเพชร วงศ์ชัย
นงคราญ ชัยวงค์
ประสงค์ โฟธิ์แก้ว
นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ
ปิ่นนรา บัวอิ่น
ลลนา บุญชื่น
วารีรัตน์ สติราษฎร์
สกาวรัตน์ ไกรมาก
สุจินต์ สุคันธนปัญญา
สุทธิรดา เจริญพิทยา
สุรวัฒน์ เมืองมูล
อวยชัย รัตนแพทย์
ธนนท์ มณีชัย
เพย ฤดีใจ
ปิยนาถ ชาวน่าน
สุพจน์ ชัยชนะ


หน้าเว็บย่อย (2): เอกสารประกอบการอบรม Apps
Comments