+ อบรมขยายผล DLIT (8-11 ก.ย.58 จำนวน 2 รุ่น)


คำชี้แจง 
1. ตรวจสอบจำนวนโรงเรียนและจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ตามลิงค์  แบ่งเป็น 2 รุ่น
   (รุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 ก.ย.58  และ รุ่นที่ 2  วันที่ 10-11 ก.ย.58) >>> [รายชื่อโรงเรียนและจำนวนผู้เข้ารับการอบรม]
3. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม >>>  [รายชื่อผู้รับการอบรม]
4. กำหนดการอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 ก.ย.58  และ รุ่นที่ 2  วันที่ 10-11 ก.ย.58 >>> [กำหนดการอบรม]
5. ศึกษาเนื้อหาได้จากเอกสารประกอบการอบรม  >>>  [เอกสารประกอบการอบรม]
   
 ท่านใดมีข้อติดขัดในการอบรม ประสานงานได้ที่ 0954516296
 หรือ line id >> 1377300113