อบรมวันที่ 1

 เวลา  เนื้อหา / กิจกรรม
8.30 - 8.30
8.30 - 9.00
ลงทะเบียน
พิธีเปิด บรรยายโดย ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
 9.00 - 9.15

แบบทดสอบความเข้าใจก่อนการเรียน

ผลการทดสอบ

 9.15 - 10-15
ศน.ปิยนาถ

Distance Learning Solution by Google & YouTube

พลิกโฉมการเรียนการสอน  ด้วย YouTube & Google Apps for Educationhttp://www.dlit.ac.th/ใบงาน การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
คำชี้แจง : 
1. ให้วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีการศึกษา ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยเข้าสู่ระบบ DLIT ทางเว็บไซต์  http://www.dlit.ac.th แล้ววิเคราะห์องค์ประกอบของระบบ DLIT ซึ่งประกอบด้วย 5 โมดูล โดยวิเคราะห์เกี่ยวกับ สิ่งที่น่าสนใจ/ข้อเสนอแนะ
2. ให้รายงานผลการวิเคราะห์ระบบ DLIT ลงใน แบบเสนอความคิดเห็น โดยคลิกรูปด้านล่าง 
http://goo.gl/forms/HwicXXrPIU
 บุญสิน

จรรยาบรรณการใช้อินเตอร์เน็ต

ใช้อินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์อย่างไรไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน

การใช้อินเตอร์เน็ต

 12.00-13.00  พักรับประทานอาหาร

https://kahoot.it/
 สุพจน์
 ศักยะ เบญจวรรณ


 ศรัทธา / พนม


มาวาดภาพกันเถอะ  


กิจกรรมที่ 1 สร้างทำเนียบรุ่น

  • แบ่งกลุ่มทำงาน แถวที่1   / แถวที่2

  กิจกรรมที่ 2  นำเสนอตนเอง

  •    Google สไลด์

  กิจกรรมที่ 3

  • Google Classroom


สร้าง e-classroom แบบง่ายๆด้วยตนเอง สั่งงาน ตรวจการบ้าน ให้คะแนนได้เลยทันที และลดเวลาการทำงานด้วย Google Classroom

วิดีโอ Google Classroom สร้างแบบประเมินผล ข้อสอบ ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลผ่าน Google Form พร้อมทั้งประมวลผล วัดผลและตรวจข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 1 การใช้งาน Google Sheet เบื้องต้น แบบทดสอบก่อนเรียน Google Form กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้การงานจาก Google Form กิจกรรมที่ 3 การสร้างข้อสอบจาก Google Form ตัวอย่างการการใช้ Google ตัดเกรด


QR Code คณะวิทยากร
   
 ศน.เฟย ศน.ปิยนนาถ คุณสุพจน์
 
 
 
 ครูพนม ครูศรัทธา        ครูศักยะ     
   
 ครูเบญจวรรณ  ครูวิลาสินี  ครูนรากร