อบรมวันที่ 2

 เวลา  เนื้อหา / กิจกรรม
08.00 - 12.00
https://kahoot.it/

 สุพจน์ / นรากร  สร้าง website เพื่อทำเป็นที่รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและให้คนสามารถเข้าถึงได้ด้วย Google Sites
  • เทมเพลสสีแดง / เทมเพลสสีน้ำเงิน / เทมเพลสสีเขียว

 12.00-13.00

 พักรับประทานอาหาร

13.00 - 17.00
https://kahoot.it/
 สุพจน์ / นรากร   สร้าง website เพื่อทำเป็นที่รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและให้คนสามารถเข้าถึงได้ด้วย Google Sites
 วิลาสินี นรากร ชีวิตง่ายขึ้นด้วย Office 365 ในการใช้งาน Mail, Calendar, Yammer
     สรุปอภิปราย และซักถาม พิธีปิด

Comments