เนื้อหาการอบรม (ขยายผลโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง)

 เวลา เนื้อหา / กิจกรรม
8.00 - 8.15
ลงทะเบียน / พิธีเปิด
 8.15 - 8.25

แบบทดสอบความเข้าใจก่อนการเรียน (Pre-Test)

ผลการทดสอบ

 8.25 - 12.00

Distance Learning Solution by Google & YouTube

พลิกโฉมการเรียนการสอน  ด้วย YouTube & Google Apps for Education

http://www.dlit.ac.th/

จรรยาบรรณการใช้อินเตอร์เน็ต

ใช้อินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์อย่างไรไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน

การใช้อินเตอร์เน็ต


 พักรับประทานอาหาร

https://kahoot.it/
 สร้าง e-classroom แบบง่ายๆด้วยตนเอง สั่งงาน ตรวจการบ้าน ให้คะแนนได้เลยทันที และลดเวลาการทำงานด้วย Google Classroom


สร้างแบบประเมินผล ข้อสอบ ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลผ่าน Google Form พร้อมทั้งประมวลผล วัดผลและตรวจข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้การงานจาก Google Form กิจกรรมที่ 3 การสร้างข้อสอบจาก Google Form


ภาคบ่าย
 เวลา เนื้อหา / กิจกรรม
12.00 - 17.00
https://kahoot.it/


 สร้าง website เพื่อทำเป็นที่รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและให้คนสามารถเข้าถึงได้ด้วย Google Sites
  • เทมเพลสสีแดง / เทมเพลสสีน้ำเงิน / เทมเพลสสีเขียว

  สร้าง website เพื่อทำเป็นที่รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและให้คนสามารถเข้าถึงได้ด้วย Google Sites

 ชีวิตง่ายขึ้นด้วย Office 365 ในการใช้งาน Mail, Calendar, Yammer
 
  สรุปอภิปราย และซักถาม พิธีปิด