dlit.phayao2.go.th
คู่มือการอบรม ::
คู่มือการอบรมต่างๆ เช่น คู่มือ ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา  (DLIT Portable Classroom) ,การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น

  •  ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา DLIT Portable Classroom
  •  มาตรฐาน  DLIT

  •  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
  • การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
Powerpoint การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ (ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา)  29 พ.ค. 2560 19:53 Admin phayao2
Ċ
ดู
Powerpoint คู่มือ ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา (DLIT Portable Classroom)  29 พ.ค. 2560 19:54 Admin phayao2
Ċ
ดู
infographic  29 พ.ค. 2560 19:59 Admin phayao2
Ċ
ดู
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโมเดลการพัฒนา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   29 พ.ค. 2560 19:55 Admin phayao2
Ċ
ดู
เอกสารมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ฉบับนี้ ประกอบด้วย มาตรฐานระดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมาตรฐานระดับสถานศึกษา   29 พ.ค. 2560 19:57 Admin phayao2
Ċ
ดู
Powerpoint การนำเสนอแนวในการออบแบบการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ดร.กอปวิทย์  29 พ.ค. 2560 19:59 Admin phayao2
Ċ
ดู
Powerpoint   29 พ.ค. 2560 19:59 Admin phayao2
ċ

ดู
เป็นโปรแกรมสำหรับก็อปป็ไฟล์เคลื่อนย้ายไฟล์ใหญ่ๆ ได้สะดวก และรวดเร็ว มีฟังก์ชันที่น่าสนใจ เรียกว่าการก็อปปี้ไฟล์ที่มากับ Windows ไม่สามารถทำได้  29 พ.ค. 2560 19:52 Admin phayao2