•  ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา DLIT Portable Classroom
  •  มาตรฐาน  DLIT

  •  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
  • การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้