dlit.phayao2.go.th
ภาพกิจกรรม ::
ภาพกิจกรรม การประชุมปฏิบัติการ"ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ Online และ Offline" ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการdlit-online-offline 29-30พฤษภาคม2560