eDLTV

 

 

 

โครงการระบบ e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

              เนื่องด้วยโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกล และประสบปัญหาขาดแคลนครู หรือ ครูสอนไม่ตรง วิชาเอก หลายโรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

               ในปี พ.ศ. 2550 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้จัดทาระบบ e-Learning ของ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อร่วมฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ระบบ eDLTV ระดับมัธยมศึกษา) และในปี พ.ศ. 2554 สานักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ จัดทาโครงการระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (ระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษา) โดยเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http://edltv.net/

               เป้าหมายของโครงการเพื่อเผยแพร่ระบบ eDLTV ให้แก่ครู นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ ประโยชน์ในการเรียนการสอนหรือศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้ โรงเรียนทั่วประเทศสามารถใช้ระบบ eDLTV เพื่อลดปัญหาจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้ เช่น ปัญหาขาดแคลนครูที่มีวุฒิการศึกษาตรงสาขาวิชา ปัญหาขาดแคลนครูทาให้ครูต้องสอนหลายวิชา ปัญหาขาดแคลนสื่อการสอน ปัญหาการฝึกทักษะ เป็นต้น 

              eDLTV คือระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่มีเนื้อหาสายสามัญระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนวังไกลกังวลและเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพจากวิทยาลัย การอาชีพวังไกลกังวลซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย วีดิทัศน์ สไลด์บรรยาย ใบความรู้ ใบงานเป็นต้น แล้วเผยแพร่ที่ http://edltv.net/ 

ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

(ระบบ eDLTV ระดับมัธยมศึกษา)

               โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้จัดทาระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาวิดีทัศน์การสอนที่ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล รวมทั้ง สไลด์ประกอบการสอน ใบความรู้ ใบงาน และแบบทดสอบ จานวน 6 สาระการเรียนรู้ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้แก่ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา โดยสามารถใช้งานในรูปแบบ online ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://edltv.thai.net/ และอนุญาตให้นาไปใช้ในการเรียนการสอน ในรูปแบบ off-line ภายในโรงเรียน โดยบรรจุในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) หรือ external harddisk โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ไม่อนุญาตให้นาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 

ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

(ระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษา)

                  ในปี พ.ศ. 2554 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับมูลนิธิการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทาระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา วิดีทัศน์การสอนที่ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล รวมทั้ง สไลด์ประกอบการสอน ใบความรู้ ใบงาน และแบบทดสอบ จานวน 8 สาระการเรียนรู้ ใน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์) สุขศึกษา สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยสามารถใช้ งานในรูปแบบ on-line ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://edltv.dlf.ac.th/ และอนุญาตให้นาไปใช้ใน การเรียนการสอนในรูปแบบ off-line ภายในโรงเรียน โดยบรรจุในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) หรือ external harddisk โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ไม่อนุญาตให้นาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 

ระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(ระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ)

                  ในปี พ.ศ. 2553 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับมูลนิธิการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทาระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ) ขึ้น โดยระบบที่จัดทาขึ้นใน โครงการฯ ประกอบด้วยเนื้อหาสอนวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จานวน 1,365 เรื่อง (ประมาณ 70 อาชีพ) อาทิ ครัวการอาชีพวังไกลกังวล, เสื้อสมัยนิยม, ปักสวยด้วยมือ, การนวดแผนไทย ฯลฯ ผู้ใช้สามารถใช้งานในรูปแบบ on-line ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://edltv.vec.go.th/ หรือ ใช้งานในรูปแบบ off-line ภายในโรงเรียน โดยบรรจุในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) หรือ external harddisk โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ไม่อนุญาตให้นาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 

Comments